Lista najważniejszych terminów ubezpieczeniowych

Lista najważniejszych

terminów ubezpieczeniowych

A

ABANDON - w praktyce ubezpieczeń morskich oznacza porzucenie przez Ubezpieczającego ubezpieczonego przedmiotu w przypadkach, gdy istnieją podstawy do przyjęcia, że w konkretnej sytuacji całkowita utrata tego przedmiotu jest nieunikniona, bądź też zapobieżenie utracie (koszty ratunku) musiałoby spowodować wydatki niewspółmiernie wysokie, w porównaniu z wartością ubezpieczonego przedmiotu. Zgłaszając abandon, Ubezpieczający zrzeka się na rzecz Ubezpieczyciela praw do przedmiotu ubezpieczenia w zamian za odszkodowanie. Najczęstsze przypadki abandonu to opuszczenie lub zaginięcie statku, uszkodzenie statku niekwalifikujące się do naprawy itp.

AEROCARGO - ubezpieczenie ładunku w przewozie lotniczym, krajowym lub międzynarodowym. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być różnego rodzaju rzeczy przewożone drogą lotniczą.

AEROCASCO - ubezpieczenie statków powietrznych od uszkodzeń.

AKTUARIUSZ - specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.

AUTOCASCO - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

B

BONUS - ulga taryfowa przysługująca za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

BORDERO SKŁADKOWE - wykaz ryzyk reasekurowanych, stanowiących podstawę rozliczeń z tytułu składek.

BORDERO SZKODOWE - dokument zawierający bieżący wykaz szkód i odpowiadających im udziałów reasekuratora.

BROKER UBEZPIECZENIOWY - osoba fizyczna albo prawna upoważniona przez Ubezpieczonego albo inną osobę uprawnioną z umowy ubezpieczenia do stałego bądź doraźnego dokonywania w jej imieniu czynności prawnych lub faktycznych związanych z zawieraniem bądź wykonywaniem umów ubezpieczenia albo pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczającego.

BUDOWLE - trwale związane z gruntem obiekty budowlane niebędące budynkami, wraz z instalacjami i urządzeniami, stanowiące całość techniczną i użytkową.

BUDYNKI - trwale związane z gruntem obiekty budowlane wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach.

BUSINESS INTERRUPTION - ubezpieczenie od skutków przerw lub zakłóceń w ruchu (działalności) przedsiębiorstwa z powodu szkód w mieniu, za które przysługuje Ubezpieczającemu odszkodowanie na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, maszyn od uszkodzeń, sprzętu elektronicznego bądź innego. Z tytułu ubezpieczenia business interruption Ubezpieczyciel pokrywa m.in. utratę przewidzianego zysku, płace pracowników, wynajem lokali itp., odpowiadające okresowi zakłóceń w działalności ubezpieczonego zakładu.

C

CARGO - rodzaj ubezpieczenia majątkowego, w którym przedmiotem ubezpieczenia są ładunki podczas przewozu.

CASCO - ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń.

CENTRUM ALARMOWE - podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela, któremu Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

CERTYFIKAT - forma dokumentu stanowiąca dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, stosowana najczęściej w ubezpieczeniach morskich i przy transakcjach w handlu zagranicznym.

CESJA (z umowy) - umowa przelewu wierzytelności, na podstawie której cesjonariusz – osoba trzecia w stosunku do stron umowy ubezpieczenia (np. bank) nabywa przyszłą wierzytelność, np. z umowy ubezpieczenia (odszkodowanie), czyli zastrzeżenie w dokumentach ubezpieczenia, zobowiązujące Ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania dla osoby, na rzecz której ustanowiono zastrzeżenie.

CHOROBA PRZEWLEKŁA - stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem.

CZYNNOŚCI ŻYCIA PRYWATNEGO - w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, zatrudnianiem pomocy domowej lub opiekunki, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z amatorskim uprawianiem sportu i użytkowaniem broni.

CZYSTE STRATY FINANSOWE - szkody niewynikające ze szkód w mieniu ani na osobie.

D

DANE OBIEKTU - są to dane ubezpieczanego przedmiotu, do których zaliczamy:

 • dla ubezpieczeń komunikacyjnych: nr rejestracyjny, marka, typ/model, numer nadwozia/podwozia, nr silnika, rodzaj, ilość miejsc (przy ub. NNW komunikacyjnych oraz dla autobusów), ładowność (sam. ciężarowe), poj. silnika, rok produkcji, przeznaczenie pojazdu (uż. własny/zarobkowy);
 • dla pozostałych ubezpieczeń jest to opis przedmiotu, zawierający charakterystyczne cechy identyfikacyjne.

DATA POCZĄTKOWA - data rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w pierwszej umowie ubezpieczenia, zawartej przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem, przy zachowaniu takich samych warunków i ciągłości ubezpieczenia; w przypadku zmiany warunków lub przerwania ciągłości ubezpieczenia za datę początkową uznaje się datę rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w nowej umowie.

DEKLARACJA ZGODY - oświadczenie na piśmie, wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie lub NNW w formie grupowej za pośrednictwem zakładu pracy. Deklaracja zgody m.in. upoważnia zakład pracy do potrącania składki ubezpieczeniowej z listy płac. Zawiera wskazanie osoby upoważnionej do odbioru świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego.

DESZCZ NAWALNY - opad atmosferyczny o współczynniku natężenia wydajności co najmniej "4", ustalanym przez placówki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ubezpieczeniach majątkowych warunkuje najczęściej odpowiedzialność Ubezpieczyciela. Znamiona zewnętrzne deszczu nawalnego to wystąpienie masowych szkód zalaniowych, interwencje ekip ratowniczych lub straży pożarnych, perturbacje w ruchu pieszym lub kołowym wskutek intensywności opadów.

DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE - dokumenty potwierdzające zawartą umowę ubezpieczenia i związane z nią, tj. wniosek, polisa, załączniki, aneksy, certyfikaty, polisy, umowy ubezpieczenia (OWU, umowy generalne i indywidualne).

DOM JEDNORODZINNY - samodzielny budynek mieszkalny, a także samodzielna część budynku bliźniaczego lub szeregowego wraz z wbudowanym garażem.

DYSPASZER - specjalista przygotowujący ekspertyzy określające podział kosztów poniesionych przy likwidacji zagrożenia, w jakim znalazł się statek, ładunek czy fracht, w tak zwanej awarii wspólnej. Dyspaszerów powołuje prezes Krajowej Izby Gospodarczej spośród wąskiego grona specjalistów, którzy uprzednio zdali egzamin i złożyli ślubowanie. W Polsce zawód ten wykonuje kilka osób.

E

EKSPEDYCJA - jest to zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym bądź naukowym.

EKSPIRACJA UBEZPIECZENIA - ustanie, wygaśnięcie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Najczęściej termin ekspiracji określa polisa ubezpieczeniowa albo inny dokument ubezpieczenia. Koniec odpowiedzialności Ubezpieczyciela może też nastąpić wskutek odstąpienia od umowy ubezpieczenia albo jej wypowiedzenia, całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, śmierci osoby ubezpieczonej, wyczerpania sumy ubezpieczenia, albo przejścia własności rzeczy ruchomej na inną osobę.

F

FRANSZYZA - część szkody, za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

 • Franszyza integralna (zwana także względną lub warunkową) określa kwotowo szkodę, do wysokości której Ubezpieczyciel nie odpowiada. Powyżej określonej kwoty szkoda jest pokrywana w całości.
 • Franszyza redukcyjna (bezwzględna, bezwarunkowa) każdorazowo obniża wysokość odszkodowania o określoną kwotę albo o określony procent szkody.

G

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA - rodzaj długoterminowej umowy ubezpieczenia, stosowanej w niektórych rodzajach ubezpieczeń, np. ładunku w przewozie morskim. Może obejmować wszystkie lub tylko niektóre ładunki wysyłane bądź otrzymywane przez Ubezpieczającego. Umowa określa między innymi rodzaj przesyłek, zakres ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową, trasę przewozów. Umowa generalna wpływa na uproszczenie obsługi ubezpieczeniowej.

GRAD - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu.

H

HURAGAN - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s albo wyższej (w zależności od definicji OWU). Występowanie huraganu potwierdza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

I

IMPLOZJA - działanie ciśnienia zewnętrznego powodujące uszkodzenie urządzeń bądź aparatów próżniowych, np. lamp kineskopowych w aparatach TV. Ryzyko objęte ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

INKASO - określa kwotę wpłaconej składki.

INKASO BIEŻĄCE - inkaso, dotyczące przypisu z bieżącego okresu sprawozdawczego.

INKASO CZEKAJĄCE - inkaso dotyczące niezaewidencjonowanego jeszcze przypisu (np. w wyniku niewprowadzenia polisy do IS3000).

INKASO NIESKOJARZONE - inkaso nieskojarzone z przypisem, tzn. występujące wówczas, gdy nie została zaewidencjonowana lub została zaewidencjonowana z błędnym numerem polisa odpowiadająca kwocie inkasa.

INKASO SKOJARZONE I ROZLICZONE - składka zainkasowana w wysokości odpowiadającego i znajdującego się w bazie FK przypisu.

INKASO STARE - inkaso, dotyczące przypisu z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

K

KARENCJA - przesunięcie terminu odpowiedzialności Ubezpieczyciela o określony w umowie ubezpieczenia czas, licząc od daty zawarcia ubezpieczenia. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń po powstaniu przesłanek prawdopodobieństwa szkody. Stosowana w ubezpieczeniach życiowych, zwierząt itp.

KLAUZULE UBEZPIECZENIOWE - zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej; mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Często zawierają postanowienia natury prewencyjnej. Szeroko stosowane w ubezpieczeniach transportowych, inżynieryjnych typu "all risk", OC podmiotów gospodarczych.

KOASEKURACJA - wspólne ubezpieczenie obiektu(ów) przez dwóch lub więcej Ubezpieczycieli. Odpowiedzialność Koasekuratorów jest ustalana w procentach sumy ubezpieczenia albo w częściach ułamkowych. Powszechnie stosowana w Polsce w okresie międzywojennym i coraz częściej przez obecnie działających Ubezpieczycieli.

KOMBINOWANE UBEZPIECZENIE - obejmuje, na podstawie jednej polisy, kilka ryzyk ubezpieczeniowych. Klasycznym przykładem jest ubezpieczenie mieszkań, które przewiduje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za ryzyka: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, odpowiedzialności cywilnej posiadacza mieszkania i członków jego najbliższej rodziny. Nie mylić z działaniami przestępczymi.

KOMPENSACJA - jedna z funkcji Zakładu Ubezpieczeń. Dostarczanie środków pieniężnych na pokrycie strat wynikłych ze zdarzeń losowych, objętych umowami ubezpieczenia.

KONSERWACJA PORTFELA UBEZPIECZEŃ - zespół działań podjętych przez Zakład Ubezpieczeń w celu zachowania posiadanego stanu ilościowego i wartościowego umów ubezpieczenia. Najczęściej są to akcje informacyjno-reklamowe, bezpośrednie kontakty agentów ubezpieczeniowych z klientami.

KONSUMPCJA SUMY UBEZPIECZENIA - suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o taką kwotę, w jakiej wypłacono odszkodowanie, przy czym wypłata odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia, chyba że w danym OWU przyjęto inny skutek.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE - koszty ogólnozakładowe ze szczególnym uwzględnieniem: kosztów osobowych, kosztów funkcjonowania biura (w tym czynsze i koszty przetwarzania danych), podróże służbowe i szkolenia, a także promocja, marketing i reklama.

KOSZTY AKWIZYCJI - koszty akwizycji związane z procesem zawarcia umowy ubezpieczenia.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ NA UDZIALE WŁASNYM - koszty akwizycji + koszty administracyjne – otrzymane prowizje reasekuracyjne.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ OGÓŁEM - koszty administracyjne + koszty akwizycji.

KOSZTY LIKWIDACJI SZKÓD - koszty związane z procesem likwidacji szkód. Koszty bezpośrednie (przypisane do ryzyk) księgowane są na kontach 612, 614 strona Wn, a koszty pośrednie (niedające się przypisać do ryzyk) na kontach 611, 613 strona Wn.

KOSZTY POŚREDNIE DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ - są to wszystkie rodzaje kosztów, których nie można precyzyjnie przypisać poszczególnym grupom ubezpieczeń i ich rozdział dokonuje się na podstawie współczynnikowego ich przypisania poszczególnym produktom.

KRADZIEŻ POJAZDU - zdarzenie wyczerpujące znamiona czynu określonego w art. 203 k.k. (kradzież), 208 k.k. (kradzież zuchwała lub z włamaniem) i 210 k.k. (rabunek).

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM - dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z lokalu lub bagażnika samochodowego, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia (pokrywy bagażnika), przy użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju.

KRAJ STAŁEGO POBYTU - kraj, w którym Ubezpieczający uzyskał zezwolenie na osiedlenie się, albo kraj, którego obywatelstwo Ubezpieczający posiada oraz w którym objęty jest aktualnie ubezpieczeniem społecznym.

KRÓTKOTERMINOWE UBEZPIECZENIE - ubezpieczenie zawarte na okres krótszy od roku, składkę za ubezpieczenie krótkoterminowe oblicza się według tzw. tabeli frakcyjnej albo według zasady "pro rata temporis”.

KUMULACJA RYZYK - zbiór ubezpieczeń należących najczęściej do różnych Ubezpieczających, które w pewnych przypadkach mogą tworzyć jedno wspólne ryzyko ubezpieczeniowe, np. w transporcie morskim towarów.

KUMULACJA ŚWIADCZEŃ - łączenie przysługujących świadczeń z kilku umów ubezpieczenia. Występuje głównie w ubezpieczeniach osobowych, w których kumulacji podlegają świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego inwalidztwa.

KURTAŻ BROKERSKI - wynagrodzenie brokera z tytułu uplasowania danego ryzyka w określonym Zakładzie Ubezpieczeń, wypłacane przez ten Zakład jako ustalony procent składki zainkasowanej.

L

LAWINA - gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich.

LECZENIE AMBULATORYJNE - leczenie niezwiązane z pobytem w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwającym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny.

LIKWIDACJA SZKÓD - zespół czynności wykonywanych przez Zakład Ubezpieczeń dla ustalenia przyczyny i rozmiaru szkód oraz odpowiedzialności za daną szkody i obliczenia wysokości odszkodowania lub świadczenia uprawnionej osobie.

M

MALUS - dodatkowa składka, będąca sankcją za szkody powstałe w minionym okresie ubezpieczenia, spowodowane np. kierowaniem pojazdów mechanicznych.

MASZYNY, URZĄDZENIA, NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE - wykorzystywane przez Ubezpieczającego do prowadzenia działalności pozostałe mienie niezaliczane do budynków, budowli oraz środków obrotowych.

MIENIE RUCHOME

 1. stosowane w ubezpieczeniach podmiotów indywidualnych to:
 • urządzenia domowe, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
 • sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny i komputerowy oraz instrumenty muzyczne,
 • wartości pieniężne,
 • wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny,
 • sprzęt turystyczny i sportowy,
 • części do samochodów, motocykli i motorowerów,
 • rzeczy ruchome, czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane,
 1. stosowane w ubezpieczeniach pozostałych podmiotów (w tym prowadzących działalność gospodarczą); w takim rozumieniu MIENIEM RUCHOMYM będą:
 • środki obrotowe,
 • maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie,
 • mienie przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży, wartości pieniężne,
 • mienie osobiste pracowników Ubezpieczającego.

MODYFIKACJA UMOWY UBEZPIECZENIA - zmiana treści umowy ubezpieczenia po jej zawarciu. Dokonuje się np. w przypadku, gdy zmieniają się warunki ubezpieczenia potwierdzone polisą / wyłączenie bądź włączenie spod ochrony jednego / grupy pojazdów, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, zwiększenie / zmniejszenie sumy ubezpieczenia, udzielenie dodatkowego rabatu etc.

N

NADUBEZPIECZENIE - ubezpieczenie powyżej wartości ubezpieczonego mienia, (interesu majątkowego). W razie szkody Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w granicach wartości rzeczywistej utraconego lub uszkodzonego mienia, jego wartości księgowej albo według faktycznej wartości nowej, w zależności od przyjętego w umowie systemu.

NAGŁE ZACHOROWANIE - stan chorobowy powstały w sposób nagły, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej, w tym zawały serca i udary mózgu, o ile przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający nie cierpiał na chorobę układu sercowo - naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze lub chorobę wieńcową) lub cukrzycę.

NIEDOUBEZPIECZENIE - ubezpieczenie poniżej wartości mienia (interesu majątkowego). W razie szkody wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia (zasada proporcji) albo odpowiada wysokości szkody w granicach sumy ubezpieczenia (zasada pierwszego ryzyka).

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK - nagłe zdarzenie losowe wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

O

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA WYPŁACONE BRUTTO - odszkodowania wypłacone i świadczenia + koszty likwidacji – regresy.

ODSZKODOWANIE - suma, którą Ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić z umowy ubezpieczenia w razie zaistnienia określonego w umowie zdarzenia losowego.

OPÓŹNIENIE DOSTARCZENIA BAGAŻU - spóźnienie przewoźnika w dostarczeniu bagażu do miejsca jego przeznaczenia, wynoszące więcej niż 6 godzin.

OSOBA TOWARZYSZĄCA - osoba odbywająca podróż wraz z Ubezpieczającym i wskazana przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu.

OSOBA TRZECIA - osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczeniowym.

OSOBA UPRAWNIONA - jest to wskazana przez Ubezpieczającego osoba fizyczna, uprawniona do odbioru należnej sumy ubezpieczenia na wypadek jego śmierci.

OSOBA WEZWANA DO TOWARZYSZENIA - osoba bliska lub inna wskazana przez Ubezpieczającego, która w przypadku braku osoby towarzyszącej przyjedzie w celu towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu.

OSOBY BLISKIE - małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie i synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiający.

OSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI - niespowodowane działalnością ludzką usuwanie się ziemi na stokach.

O.W.U. – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ - ogólne warunki ubezpieczeń, określające w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

P

PAPIERY WARTOŚCIOWE - czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywa dokumentowa i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę.

PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNE - pełnomocnictwa do składania wszelkich oświadczeń w zakresie praw i obowiązków, w ramach działania.

PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNE - pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu określonego podmiotu poszczególnych czynności prawnych.

PEŁNOMOCNICTWO - umocowanie prawne udzielone do reprezentowania, zawierania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu określonego podmiotu.

PLACÓWKA - każda jednostka organizacyjna, o ile mienie takiej jednostki objęte jest samodzielną ewidencją księgową.

PODRÓŻ - wyjazd Ubezpieczającego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w tym również droga, którą Ubezpieczający odbył w tym celu od miejsca zamieszkania do granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu oraz droga powrotna od granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu do miejsca zamieszkania.

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU - sprzęt i urządzenia niezbędne do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, zabezpieczenia przed kradzieżą oraz służące bezpieczeństwu jazdy, a także inne wyposażenie seryjne typowe dla danego pojazdu.

POJEMNOŚĆ - wartość, do której reasekurator przejmuje część ryzyka bez żadnych negocjacji, w ramach umowy obligatoryjnej.

POLISA - dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki; w ubezpieczeniach dowolnych rozróżnia się następujące rodzaje polis:

jednostkowe - w ubezpieczeniu określonego mienia, odpowiedzialności cywilnej lub osoby,
obrotowe - występują m.in. w ubezpieczeniach transportowych,
zbiorowe i grupowe - w ubezpieczeniach osobowych i OC,
blokowe - obsługiwane w uproszczonej formie, przeważnie przez pośredników ubezpieczeniowych.

POLISA OBROTOWA - specjalny typ polis, charakteryzujący się okresowo płatną i rozliczaną składką ubezpieczeniową. Okres ubezpieczenia jest uwarunkowany wpływem pierwszej składki "za pokrycie", najczęściej opisanym w klauzuli polisy bądź wynikającym z typu ubezpieczenia.

POMIESZCZENIE ZAMKNIĘTE LUB STRZEŻONE - zamknięty, wydzielony ogrodzeniem teren, pozostający pod całodobowym dozorem albo garaż zamknięty na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub dwie kłódki wielozastawkowe.

POWÓDŹ - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących.

POŻAR - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZDARZENIA LOSOWEGO - metoda ustalania częstotliwości występowania określonych zdarzeń losowych, takich jak powódź, grad, pożar itd.; prawdopodobieństwo ustala się na podstawie obserwacji statystycznych, prowadzonych w okresach wieloletnich, zależnie od rodzaju zdarzeń losowych, niezbędnych do przeprowadzenia kalkulacji wysokości składek ubezpieczeniowych.

PRAWO WIELKICH LICZB - podstawowe twierdzenie w nauce teorii prawdopodobieństwa; prawo to głosi, że im  większa będzie liczba obserwacji, tym bardziej otrzymane wyniki zbliżać się będą do prawdopodobieństwa matematycznego, tj. stosunku liczby przypadków, w których dane zdarzenie nastąpi, do ogólnej liczby przypadków w ogóle możliwych; prawo to ma istotne znaczenie dla ustalenia prawdopodobieństwa zdarzeń losowych w celach ubezpieczeniowych.

PREWENCJA - zapobieganie powstaniu zdarzenia losowego; jest to planowa działalność zmierzająca do zapobiegania lub ograniczenia skutków zdarzenia losowego.

PRO RATA TEMPORIS - system obliczania składki ubezpieczeniowej za okresy krótsze od roku. Należną składkę oblicza się, mnożąc składkę roczną przez czas trwania ubezpieczenia (za rok przyjmuje się 360 dni, a za miesiąc 30 dni).
Przykład: jeżeli składka roczna wynosi 1 mln zł, a ubezpieczenie zawarto na okres 120 dni, to składka wyniesie - 1 mln zł x 120 dni / 360 dni = 333.330 zł).

PROCEDURA LIKWIDACYJNA - szereg czynności związanych z procesem likwidacji szkody.

PROTECTION & INDEMNITY - ubezpieczenie OC armatora w zakresie tradycyjnie ubezpieczanym w armatorskich towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych (tzw. klubach P&I).

PROWIZJA - wynagrodzenie pośredników (agentów, brokerów) ubezpieczeniowych za pozyskiwanie ubezpieczeń; wynagrodzenie jest naliczane w procentach od zainkasowanych składek.

PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE - przenośny sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny, telefony przenośne, lornetki oraz nośniki dźwięku, obrazu lub danych.

PRZYPIS (SKŁADKA PRZYPISANA) - składka należna za ochronę ubezpieczeniową, określona w umowie ubezpieczenia.

R

RABAT - ulga taryfowa, wyrażona w procentach, za stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, za ubezpieczenie w pakiecie itp.

RABAT/ZWYŻKA - rabaty/zwyżki są od/do- liczeniami od/do składki stałej bądź księgowanej. Wartości ze znakiem dodatnim są określane jako zwyżki, wartości ujemne jako rabaty.

RABUNEK - zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

REASEKURACJA - odstąpienie całości lub części ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ryzyk wraz z odpowiednią częścią składek, innemu Zakładowi Ubezpieczeń (reasekuratorowi). Odstępujący ryzyko to cedent, zaś reasekurator nosi miano cesjonariusza. Możliwe jest także dalsze przekazywanie przez reasekuratora przyjętych ryzyk, zwane retrocesją przyjętych ryzyk. Drogą reasekuracji następuje tzw. wtórny podział ryzyk, umożliwiający minimalizację zagrożeń rynku ubezpieczeniowego. Historycznie wykształciły się określone typy i rodzaje umów reasekuracyjnych.

REASEKURACJA BIERNA - odstępowanie przyjętego przez Ubezpieczyciela ryzyka reasekuratorowi.

REASEKURACJA CZYNNA - przyjmowanie ryzyka do reasekuracji od bezpośredniego Ubezpieczyciela.

REGRES - przejście na Ubezpieczyciela, z chwilą wypłaty odszkodowania i do jego wysokości, praw przysługujących Ubezpieczającemu w stosunku do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę.

REPRESJA:

 1. Jedna z metod zwalczania skutków zdarzeń losowych. Ma na celu ograniczenie skutków zdarzeń losowych, które już nastąpiły (tzw. działalność tłumiąca); typowym przykładem działalności tłumiącej jest np. gaszenie pożaru.
 2. Przepisy stanowiące sankcje za niedopełnienie warunków umowy ubezpieczenia. Represją jest np. odmowa albo ograniczenie wypłaty odszkodowania za odstępstwo od wymogów, określonych w umowie ubezpieczenia.

REZERWA NA NIEWYPŁACONE ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA - tworzy się w wysokości odpowiadającej ustalonej lub przewidywanej wielkości przyszłych wypłat odszkodowań i świadczeń, związanych z zaszłymi szkodami, powiększonej o rezerwę na koszty likwidacji szkód.

REZERWA NA WYRÓWNANIE SZKODOWOŚCI (RYZYKA) - tworzy się w wysokości mającej zapewnić wyrównanie wahań współczynnika szkodowości w przyszłości. Rezerwę na wyrównanie szkodowości (ryzyka) tworzy się na ostatni dzień roku obrotowego, w takiej wysokości, aby przy zmianie stanu rezerwy współczynnik szkodowości dla danego roku obrotowego - obliczany dla kwoty odszkodowań skorygowanej o zmianę tej rezerwy - był równy średniemu współczynnikowi szkodowości w grupach ubezpieczeń w ostatnich 5 latach obrotowych, z wyłączeniem danego roku, obliczanemu bez uwzględnienia zmian rezerwy na wyrównanie szkodowości.

REZERWA SKŁADEK - tworzy się jako składkę przypisaną - pomniejszoną o koszty akwizycji Ubezpieczyciela - przypadającą na przyszłe okresy sprawozdawcze, proporcjonalnie do okresu, na jaki składka jest przypisana lub w relacji do stopnia ryzyka przewidywanego w następnych okresach sprawozdawczych.

ROZBÓJ - zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczającego (lub osób bliskich) albo doprowadzeniu Ubezpieczającego (lub osób bliskich) do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

RYZYKA ELEMENTARNE - pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, spływ wód po zboczach, zalanie, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, wywrócenie się drzewa lub masztu, grad, wybuch wulkanu oraz trzęsienie ziemi.

RYZYKO - określony przedmiot lub zespół przedmiotów albo osoba objęta jedną umową ubezpieczenia, a w ubezpieczeniach grupowych (zbiorowych) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca członkiem ubezpieczonej grupy; w ubezpieczeniach flot pojazdów - pojazd znajdujący się w grupie ubezpieczonych pojazdów.

RYZYKO NIEPRZEMYSŁOWE - pozostałe osoby prawne i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność w zakresie drobnej wytwórczości, handlu, usług, a także w innym zakresie, dla których łączna wartość ubezpieczanego mienia nie przekracza 5 000 000 PLN.

RYZYKO PRZEMYSŁOWE - osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność w zakresie produkcji, handlu i usług, a także w innym zakresie, dla których łączna wartość ubezpieczanego mienia jest równa lub przekracza 5 000 000 PLN.

S

SAMOUBEZPIECZENIE - zdecentralizowana forma tworzenia funduszu ubezpieczeniowego. Jednostki gospodarcze tworzą indywidualne własne fundusze na pokrycie skutków wypadków losowych. Może być efektywne przy dużej liczbie podobnych obiektów narażonych na podobne ryzyka.

SELEKCJA RYZYK - wybór ryzyk według określonego kryterium, np. mniejszego prawdopodobieństwa szkody.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA (PRZYPIS) - suma pieniężna należna ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową. Z punktu widzenia ekonomiczno-finansowego składka ubezpieczeniowa bywa traktowana jako opłata (cena) za udzieloną ochronę (gwarancję) ubezpieczeniową. Odróżnia się część przeznaczoną na wypłatę odszkodowań i świadczeń (składka netto) oraz część przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (koszty administracyjne, fundusze celowe itp.).

SKŁADKI BRUTTO PRZYPISANE W ROKU OBROTOWYM - kwoty należne w trakcie okresu sprawozdawczego z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, bez względu na to, czy kwoty takie mogą się odnosić do całości lub części następnego okresu sprawozdawczego. W tej pozycji należy uwzględniać między innymi:

 • składki jednorazowe, łącznie ze składnikami na renty dożywotnie, w zakresie ubezpieczeń na życie, składki jednorazowe, wynikające z rezerw premie i rabaty, jeśli wynika to z umów ubezpieczenia,
 • dodatkowe składki w przypadku płatności półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych oraz dodatkowych płatności ze strony posiadaczy polis, na wydatki poniesione przez Ubezpieczyciela,
 • w przypadku koasekuracji, część całkowitej składki przypadającą dla Ubezpieczyciela,
 • składki reasekuracyjne z tytułu reasekuracji czynnej.

Składki wykazuje się łącznie ze wszystkimi dodatkami i uzupełnieniami za okresy zaległe, po potrąceniu storn, zwrotów, upustów, wszelkich zniżek i bonifikat. W kwotach składek przypisanych brutto nie uwzględnia się kwot podatków i opłat obciążających składki.

SPŁYW WÓD PO ZBOCZACH - zalanie terenów wskutek działania wód spływających po stokach lub zboczach na obszarach górskich lub falistych.

SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA - sporty typu rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu aparatów tlenowych, skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, skoki bungee, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, wspinaczkę wysokogórską i skalną, speleologię, myślistwo, jazdę konną, bobsleje, skoki narciarskie, jazdę na nartach wodnych oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie.

STAŁE ELEMENTY MIESZKANIA LUB DOMU JEDNORODZINNEGO - elementy mieszkania typu meble wbudowane, meblościanki, antresole, drzwi i okna wraz z zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, piece i kominki, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych, powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg, urządzenia sygnalizacji alarmowej oraz zewnętrzne elementy anteny satelitarnej (bez zewnętrznych elementów anteny satelitarnej).

STANDARDOWE UMOWY UBEZPIECZENIA - umowy ubezpieczenia zawierane na następujących dokumentach: polisie ogólnej, polisie morskiej, polisie KL.

STATUS SZKODY - faktyczny stan szkody.

STŁUCZENIE (ROZBICIE) - zniszczenie lub uszkodzenie mienia, z wyjątkiem zadrapania, porysowania lub odpryśnięcia kawałków powierzchni ubezpieczonego mienia.

STOPA SKŁADKI - stawka taryfowa wyrażona w promilach lub procentach sumy ubezpieczenia lub innej podstawy naliczania (obrót, fundusz płac). Najczęściej dotyczy okresu jednego roku. W niektórych ubezpieczeniach stopa składki może obejmować okres krótszy od jednego roku, np. czas transportu mienia, czas podróży itp.

STORNO - pomniejszenie przypisanej składki za ubezpieczenie z jednoczesnym skróceniem czasu trwania ochrony ubezpieczenia z polisy.

SUMA UBEZPIECZENIA - suma pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, zdrowie, życie. W ubezpieczeniach majątkowych suma ubezpieczenia stanowi zazwyczaj górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Powinna odpowiadać aktualnej wartości ubezpieczonego majątku. Sumę ubezpieczenia osobowego określa się w praktyce na podstawie przybliżonej wartości potrzeb, które mogą powstać w wyniku wypadku losowego.

SUMA WYKUPU - w ubezpieczeniu na życie, suma odpowiadająca rezerwie składek za ubezpieczenie życiowe, którą Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu w razie odstąpienia od umowy ubezpieczenia. Warunkiem jest jednak opłacanie przez Ubezpieczającego składek co najmniej przez trzy lata.

SYMBOL STATYSTYCZNY - precyzuje charakter i cechy ryzyka.

SZACUNEK UBEZPIECZENIOWY - ustalenie wartości ubezpieczonego mienia w sposób uregulowany przepisami, przy pomocy ustalonych tzw. norm szacunkowych. Stosowany w ubezpieczeniach obowiązkowych.

SZKODA - majątkowy lub niemajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, odnoszący się do mienia lub osoby objętej ubezpieczeniem, albo jej odpowiedzialności cywilnej.

SZKODA CAŁKOWITA - całkowite zniszczenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia.

SZKODA NA OSOBIE - śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.

SZKODY W MIENIU - uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy ruchomej bądź nieruchomości.

Ś

ŚRODKI OBROTOWE - wykorzystywane do własnych potrzeb materiały, opakowania, wytworzone lub przetworzone produkty gotowe albo znajdujące się w toku produkcji, a także półprodukty lub towary nabyte w celu sprzedaży.

ŚRODKI TRWAŁE - do środków trwałych zalicza się stanowiące własność lub współwłasność:

 • nieruchomości (grunty, budynki, w tym także będące odrębną własnością lokale, budowle i inwestycje w obcych obiektach),
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty kompletne i zdatne do użytku w momencie przejęcia do używania,
 • inwentarz żywy.

Zalicza się również stanowiące obcą własność środki trwałe używane przez jednostkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli z innych przepisów wynika prawo dokonywania przez jednostkę korzystającą z tych środków odpisów amortyzacyjnych od nich o wartości początkowej przekraczającej 2500 PLN i przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby własne jednostki lub do oddania przez nią w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

ŚWIADCZENIE - suma, którą Ubezpieczyciel wypłaca z tytułu ubezpieczenia osobowego w razie nastąpienia określonego wypadku losowego.

T

TABLICA WYMIERALNOŚCI - ustalone metodą badań statystycznych prawdopodobieństwa zgonów osób w różnych grupach wieku.

TARYFA UBEZPIECZENIOWA - zbiór zasad i stawek ubezpieczeniowych regulujących sposób obliczania składki ubezpieczeniowej.

U

UBEZPIECZAJĄCY - strona umowy ubezpieczenia. Osoba fizyczna, prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia oraz uiszcza składkę ubezpieczeniową.

UBEZPIECZENIE - pojęcie wielokrotnie definiowane. Według Jana Łozowskiego jest to "urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia zagrażają" (J. Łozowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa 1948 r.).

UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE - ubezpieczenie dotyczące mienia lub odpowiedzialności cywilnej.

UBEZPIECZENIE OSOBOWE - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie na życie.

UBEZPIECZONY - podmiot, któremu mieniu albo życiu lub zdrowiu zagraża określone zdarzenie losowe. Jest podmiotem stosunku prawnego umowy ubezpieczenia, a niekoniecznie jej stroną. Z reguły Ubezpieczający i Ubezpieczony to jedna i ta sama osoba.

UBEZPIECZYCIEL - Zakład Ubezpieczeń występujący obok Ubezpieczającego jako strona umowy ubezpieczenia.

UDERZENIE PIORUNA - działanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie.

UMOWA UBEZPIECZENIA - według Art. 805 kc "Przez UMOWĘ UBEZPIECZENIA zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie, w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę".

UPADEK STATKU POWIETRZNEGO - katastrofa bądź przymusowe lądowanie załogowego statku powietrznego oraz upadek jego części lub ładunku.

UPOSAŻONY - osoba uprawniona do otrzymania świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń w razie śmierci Ubezpieczonego. Poza uprawnieniami do odbioru świadczenia uposażonemu nie przysługują inne prawa do Zakładu Ubezpieczeń. Uposażony nie jest stroną umowy ubezpieczenia.

W

WANDALIZM - rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.

WARTOŚCI PIENIĘŻNE - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, z wyłączeniem kart płatniczych i kredytowych oraz złoto, srebro, platynę i pozostałe metale z grupy platynowców oraz wyroby z tych metali, a także kamienie szlachetne i perły.

WARTOŚĆ EWIDENCYJNA BRUTTO - wartość, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia.

WARTOŚĆ EWIDENCYJNA NETTO - wartość mienia wynikająca z ewidencji księgowej, po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA (NOWA) - jest to wartość odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy lub remontu:

 • budynku w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów konstrukcji i materiałów,
 • maszyn, urządzeń i wyposażenia tego samego rodzaju oraz parametrów technicznych.

WARTOŚĆ RYNKOWA - wartość odpowiadająca cenie sprzedaży netto, tj. bez marży i prowizji.

WARTOŚĆ RZECZYWISTA - wartość odtworzeniowa (nowa), pomniejszona o faktyczne zużycie.

WARTOŚĆ UBEZPIECZENIOWA - wartość ubezpieczonego mienia lub innego interesu majątkowego.

WNIOSEK - wniosek ubezpieczeniowy wraz z kompletem dokumentów.

WPROWADZENIE RZECZY DO OBROTU - chwila, w której jej posiadanie trwale lub na określony czas zostało przeniesione na osobę trzecią.

WYBUCH - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; wybuch jest to również implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.

WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU - uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych albo w celach zarobkowych, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach.

WYPADEK - zdarzenie powodujące wystąpienie szkody na osobie lub mieniu w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważane są za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU - w szczególności sprzęt audiofoniczny i audiowizualny oraz sprzęt łączności telefonicznej i radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami, a także taksometry, bagażniki zewnętrzne, spojlery i nakładki, napisy i naklejki reklamowe, jeśli nie stanowią one seryjnego wyposażenia typowego dla danego modelu pojazdu.

WZÓR UMOWY - formularz standardowej umowy ubezpieczenia, stosowany na zasadach zbliżonych do OWU.

Z

ZACHOWEK - kwota ubezpieczenia, którą cedent pokrywa w 100%.

ZAMEK WIELOZASTAWKOWY - zamek, do którego klucz posiada w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu.

ZAPADANIE SIĘ ZIEMI - obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie, z wyjątkiem szkód związanych z ruchem zakładu górniczego.

ZASADA PIERWSZEGO RYZYKA - pozwala Ubezpieczającemu ubezpieczyć mienie, ustalając sumę ubezpieczenia w oparciu o przewidywaną wysokość szkody, niezależnie od całkowitej wartości mienia, bez zagrożenia zasadą proporcji.

ZASADA PROPORCJI - odszkodowanie naliczane/wypłacane jest proporcjonalnie do wartości mienia w dniu wypłaty. Ma ona zastosowanie wówczas, kiedy suma ubezpieczenia mienia jest niższa od jego całkowitej wartości w dniu szkody.

ZDARZENIE LOSOWE - przypadkowe i niezależne od woli ludzkiej zdarzenie powodujące określone skutki. Cechą zdarzeń losowych jest ich przypadkowość i niezależność od woli człowieka, możliwość ich wystąpienia, powtarzalność i przewidywalność, równomierność w czasie i przestrzeni. Najczęściej ubezpieczenie dotyczy tych zdarzeń losowych, których nastąpienie nie jest pewne, ale możliwe. Wyjątkiem jest śmierć, której nastąpienie jest pewne, ale nieznana jest chwila tego zdarzenia.

Warto wiedzieć: