Ochrona mienia przedsiębiorcy od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie chroni:

 • budynki i budowle, 
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie, 
 • wartości pieniężne, 
 • nakłady inwestycyjne, 
 • środki obrotowe, 
 • mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży, 
 • mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników przedsiębiorcy.

Ochrona obejmuje szkody materialne powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych i innych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w czterech wariantach obejmujących różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej.

 1. Zakres podstawowy
   Obejmuje ryzyko:

    pożaru,

    wybuchu,

    uderzenia pioruna,

    upadku załogowego statku powietrznego, jego ładunku lub części ładunku.

 2. Zakres rozszerzony o szkody wodociągowe
   Obejmuje ochroną zdarzenia wymienione w zakresie podstawowym oraz szkody powstałe z powodu niewłaściwego funkcjonowania instalacji:

    wodociągowej,

    grzewczej,

    kanalizacyjnej,

    technologicznej.

 3. Zakres rozszerzony o zdarzenia dodatkowe
   Obejmuje ochroną zdarzenia wymienione w zakresie podstawowym oraz szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń:

    huragan,

    powódź,

    grad,

    deszcz nawalny,

    śnieg,

    osunięcie się ziemi,

    zapadanie się ziemi,

    lawina,

    trzęsienie ziemi,

    dym i sadza,

    huk ponaddźwiękowy,

    uderzenie pojazdu.

 4. Zakres pełny
   Obejmuje ochroną szkody powstałe w wyniku zdarzeń wymienionych w punktach 1, 2 i 3.

Sumę ubezpieczenia można wyliczyć według wartości:

 • odtworzeniowej,
 • rzeczywistej,
 • ewidencyjnej brutto,  
 • ewidencyjnej netto.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o kwotę wypłaconych odszkodowań.

Ubezpieczamy trudne ryzyka

- wypełnij ankietę oceny ryzyka

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×