Od 10 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy nowej ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
To dobra wiadomość zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. Część sporów wynikających z umowy ubezpieczenia, które na dzisiaj kończą się w sądzie, może być rozpoznawana za pośrednictwem Rzecznika Finansowego.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Spełniając obowiązek ustawowy, informujemy o możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Powództwo o roszczenie należy kierować przeciwko Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (dalej: ERGO Hestia) do sądu powszechnego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, bądź do sądu powszechnego właściwego dla siedziby pozwanego. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Jednocześnie informujemy, że spory wynikające z umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia, będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą zostać rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym z siedzibą Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl. który jest podmiotem uprawnionym  do prowadzenia pozasądowych postępowań na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 892). Udział ERGO Hestia w postępowaniu pozasądowym przed Rzecznikiem Finansowym jest obowiązkowy.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Spełniając obowiązek ustawowy, informujemy o możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Powództwo o roszczenie należy kierować przeciwko Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (dalej: ERGO Hestia) do sądu powszechnego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, bądź do sądu powszechnego właściwego dla siedziby pozwanego. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Jednocześnie informujemy, że spory wynikające z umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia, będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą zostać rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym z siedzibą Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl. który jest podmiotem właściwym do prowadzenia pozasądowych postępowań na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 892). Udział ERGO Hestii w postępowaniu pozasądowym przed Rzecznikiem Finansowym jest obowiązkowy.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×