Z uwagi na prowadzone prace administracyjne część formularzy na stronie www ERGO Hestii nie jest dostępna.
Pełna funkcjonalność serwisu zostanie przywrócona w niedziele, 4 grudnia.
Za utrudnienia przepraszamy!

Agenci w Twojej okolicy

Pytania i odpowiedzi

W tej części serwisu znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Ich skład dobierany jest w oparciu o pytania zadawane przez osoby dzwoniące na naszą infolinię - 0 801 107 107* (*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora). Ten mechanizm umożliwia nam na szybkie reagowanie na Państwa potrzeby informacyjne.

 
UBEZPIECZENIE jest pojęciem wielokrotnie definiowanym. Według Jana Łozowskiego jest to „urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia zagrażają” (J. Łozowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa 1948 r.)
ERGO 7 oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń, w tym mienia, m.in. ubezpieczenia domu/mieszkania wraz z elementami wykończenia i urządzeniami technicznymi, wyposażenia, rzeczy osobistych, oszkleń.
Tak, baterie słoneczne mogą być objęte ochroną.
Tak, ubezpieczenie mienia można rozszerzyć o ryzyko powodzi. w przypadku rozszerzenia o powódź obowiązuje 30 dniowa karencja, jednak nie obowiązuje w przypadku kontynuacji ryzyka powodzi.
Tak, jest to jedno ze zdarzeń losowych występujące w katalogu Ubezpieczenia Mienia.
Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 7 oraz ERGO 7 dopuszcza się możliwość zawarcia ubezpieczenia mienia ruchomego zakupionego w ramach prowadzonej działalności, znajdującego się w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu.
Wspomniane wyłączenie dotyczy jedynie sytuacji, w której ubezpieczony nie zgłaszał zaniedbań, o których wiedział lub powinien był wiedzieć przy zachowaniu minimum zapobiegliwości, np. jest to kolejna szkoda, a poszkodowany nie domagał się usunięcia przyczyny powstania poprzedniej.
Konstrukcja więźby dachowej mieści się w tej definicji. Nie oznacza to jednak automatycznie zwiększenia składki za ubezpieczenie. Jeżeli drewno, z którego wykonano opisany element, zostało zakonserwowane odpowiednim środkiem chemicznym, który ma za zadanie obniżenie właściwości palnych tego materiału, wtedy będzie można uznać całość konstrukcji za niepalną.
W ramach ubezpieczeń pakietowych (Hestia 1, Hestia 7, ERGO 7) nie stosuje się zwyżki za palność budynku.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje stałe elementy i mienie ruchome (Hestia 1 i Hestia 7) bądź też wyposażenie i rzeczy osobiste (ERGO 7) znajdujące się między innymi w piwnicy. Wyłączenie odpowiedzialności Ergo Hestii, dotyczy przechowywanych w piwnicy wartości pieniężnych, sprzętu audiowizualnego, fotograficznego, elektronicznego, komputerowego, dzieł sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich.

Sumę ubezpieczenia mienia ustala i podaje ERGO Hestii Ubezpieczający.

Ubezpieczony zobowiązany jest, do należytego zabezpieczenia mienia przed kradzieżą z włamaniem. Wejście do piwnicy powinno być zabezpieczone drzwiami, zamkniętymi na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową lub inny atestowany system zabezpieczenia. ERGO Hestia nie wymaga przy zawarciu ubezpieczenia wykazu ubezpieczanego mienia.
Dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie można ubezpieczyć miedzy innymi w ERRGO 7 pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego/ mieszkania, wyposażenia lub rzeczy osobistych w Wariancie III. Dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie ubezpieczamy po uprzedniej wycenie lub skatalogowaniu danej kolekcji. Koszty wyceny ponosi Klient
Tak, ERGO 7 chroni od kradzieży zwykłej architekturę ogrodu, np. narzędzia gospodarcze, czy meble, jak również zewnętrzne elementy domu/mieszkania, takie jak: rynny, alarm, monitoring. Nie jest wymagane ogrodzenie posesji.
Kamery zaliczamy do urządzeń technicznych. Muszą być zamontowane lub wbudowane w sposób trwały – ale nie muszą być zamontowane ani na ogrodzeniu ani na domu. Może być to inna, specjalnie do tego przeznaczona konstrukcja. Ważne, aby przymocowanie było stałe. Wtedy będzie ochrona jak dla urządzeń technicznych. Zgodnie z OWU ERGO 7.
Tak, kabinę prysznicową można ubezpieczyć miedzy innymi w ERGO 7 w Wariancie III Ubezpieczenia Mienia.
"Całkowity lub końcowy odbiór techniczny" to odbiór poszczególnych mediów, jak również zakończenie budowy, które jest potwierdzone w dzienniku budowy.
Tak, jest to sprawdzane w trakcie likwidacji szkody – oczywiście wtedy gdy zachodzi, bądź jest podejrzenie ze może zachodzić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a danym obowiązkiem regulowanym przez przepisy prawa.
To, że kominek używany jest sporadycznie nie zmienia obowiązku Klienta. Wynika to z prawa – czyli nie są to nasze regulacje.
Ograniczenie odpowiedzialności nastąpi tylko wtedy gdy zaistnieje związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy brakiem spełnienia obowiązku a powstaniem szkody. Jeżeli brak np. wykonania czyszczenia komina nie miał wpływu na powstanie szkody to odpowiedzialność będzie.
Można ubezpieczyć mieszkanie. Odbiory nie są wymagane.
W sytuacji, gdy Ubezpieczający zgłaszając Ubezpieczycielowi szkodę, jako sprawcę szkody wskaże osobę trzecią, z dniem wypłaty odszkodowania na Ubezpieczyciela przechodzi przysługujące Ubezpieczającemu roszczenie do osoby trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę (również, gdy była nieumyślna). Roszczenie te ograniczone jest do wysokości odszkodowania wypłaconego przez Ubezpieczyciela.
Aby w przyszłości uchronić się przed tego typu sytuacjami ERGO Hestia proponuje zawarcie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, które obejmuje również szkody powstałe wskutek zalania niezależnie od winy Ubezpieczonego, tzw. wężyki.
Nie, OC Najemcy chroni właściciela nieruchomości przed szkodami wyrządzonymi przez najemcę osobom trzecim, np. sąsiadom.
Na podstawie podanej informacji, nie jesteśmy w stanie określić czy i o ile wzrośnie składka w kolejnym okresie ubezpieczenia. W przypadku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia Autocasco, utrata zniżki za bezszkodową jazdę zależy od dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia oraz od posiadanego pakietu.
Konsumpcja sumy ubezpieczenia polega na zmniejszeniu każdorazowo jej wysokości o wypłaconą kwotę odszkodowania.

Aby pozostała ona bez zmian, można znieść konsumpcję sumy ubezpieczenia opłacając dodatkową składkę.
W przypadku pojazdów będących przedmiotem współwłasności, do ustalenia wysokości należnej składki przyjmuje się uprawnienia właściciela, który posiada największe zniżki / zwyżki z tytułu bezszkodowego /szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Jeżeli jeden ze współwłaścicieli posiada uprawnienia do zniżki składki i jednocześnie którykolwiek z nich obciążony jest zwyżką, wówczas przy kalkulacji składki stosuje się klasę taryfową odpowiednia dla współwłaściciela objętego zwyżką składki z tytułu szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Przebieg ubezpieczenia jednego pojazdu ma wpływ na uprawnienia wszystkich współwłaścicieli.
Wariant kosztorysowy w oparciu o zasady zawarte w systemie Eurotax, bez uwzględnienia podatku VAT, tzn. według:

* norm czasowych operacji naprawczych, określonych przez producenta pojazdu i ujętych w systemie Eurotax,
* stawki roboczogodziny ustalonej przez Ergo Hestię, w oparciu o średnią arytmetyczną cen usług na terenie powiatu, właściwego dla miejsca stałego zameldowania lub miejsca siedziby firmy Ubezpieczonego lub w przypadku, gdy pojazd jest przedmiotem leasingu lub stanowi zabezpieczenie kredytu Ubezpieczającego,
* zawartego w ocenie technicznej wykazu części (zespołów) zakwalifikowanych do wymiany, według średnich cen części sygnowanych marką alternatywną do marki producenta pojazdu (zamienników), oraz materiałów, zawartych w systemie Eurotax.

W przypadku braku w przywołanym systemie cen części sygnowanych marką alternatywną do marki producenta pojazdu (zamienników), do rozliczenia przyjmuje się zawarte w systemie Eurotax ceny części pochodzących od producenta pojazdu (części oryginalne), pomniejszone zużycie eksploatacyjne, zależne od okresu eksploatacji pojazdu.

W przypadku przyjęcia w umowie ubezpieczenia wariantu serwisowego, ustalenie rozmiaru szkody częściowej następuje po przedłożeniu faktur, dokumentujących naprawę pojazdu według uprzednio uzgodnionych z Ergo Hestią kosztów i sposobu naprawy pojazdu przez zakład dokonujący tej naprawy, w oparciu o:

1. normy czasowe producenta pojazdu ujęte w systemie Audatex,
2. średnią stawkę za 1 roboczogodzinę adekwatną dla warsztatu naprawczego,
3. ceny części i materiałów producenta pojazdu ujęte w systemie Audatex, nie więcej niż średnie ceny zalecane przez producenta pojazdu lub oficjalnego importera do stosowania przez ich sieć serwisową.
W razie zdarzenia objętego ochroną, szkoda obciąża wszystkich współwłaścicieli pojazdu, wpisanych do dowodu rejestracyjnego. Jeżeli współwłaściciele pojazdu, legitymują się bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia, to nabywają prawo do zniżki. Ergo Hestia, wystawiając zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia uwzględnia ubezpieczonych na polisie. Brak na dokumencie danych współubezpieczonego, może spowodować konieczność dosyłania do Towarzystwa dokumentów potwierdzających współwłasność. Dlatego też, najkorzystniej jest zaznaczyć na polisie współwłasność pojazdu.
W ubezpieczeniach komunikacyjnych w razie zdarzenia objętego ochroną, szkoda obciąża właściciela pojazdu i może skutkować utratą zniżek. Wiek właściciela (współwłaścicieli) pojazdu ma znaczenie przy kalkulacji składki za ubezpieczenie. W razie szkody, fakt prowadzenia pojazdu przez osobę w wieku poniżej 25 lat nie spowoduje podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania, o ile będą spełnione wymogi, określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Jeżeli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zmianie ulega numer rejestracyjny pojazdu, to odpowiednia korekta zostanie wprowadzona aneksem do polisy. W tym celu, uprzejmie proszę o kontakt z pośrednikiem Ergo Hestii. O ile są spełnione wymogi, określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu nie powoduje ustania odpowiedzialności Ergo Hestii.
Wystarczy wykupić w Ergo Hestii tylko ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, aby Zieloną Kartę otrzymać za składkę w kwocie 5 zł.
Właściciel pojazdu, wyjeżdżając za granicę, może upoważnić osobę trzecią do korzystania z jego samochodu. Jeżeli są spełnione warunki, wynikające z umowy ubezpieczenia (m.in. opłacona składka), Towarzystwo świadczy ochronę. Upoważnienie najlepiej złożyć w Regionalnym Przedstawicielstwie Ergo Hestii, by mieć potwierdzenie jego przyjęcia przez naszego pracownika. Warto jednak pamiętać, że w razie zdarzenia objętego ochroną, szkoda obciąża właściciela pojazdu i może skutkować utratą zniżek.
Warunki zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z ustawą, jeżeli pojazd ma ważne ubezpieczenie OC zawarte w Polsce, to będzie ono honorowane na terenie państw będących Sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (m.in. kraje Unii Europejskiej), na których terenie nie obowiązuje już Zielona Karta.
Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, minimalna suma gwarancyjna wynosi:

1. w przypadku szkód na osobie – 1 500 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych (było 350 000 euro na każdego poszkodowanego),
2. w przypadku szkód w mieniu – 300 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych (było 200 000 euro na każdego poszkodowanego).
W STU Ergo Hestia SA w ryzyku Autocasco ochroną ubezpieczeniową objęte są pojazdy do 12 roku eksploatacji.
"Jednostka czasowa" - jest to wyrażenie określające wymiar czasu naprawy, stanowiące składnik roboczogodziny.
Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienia do obniżki składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia, jeżeli okres przerwy w ciągłości ubezpieczenia nie przekracza 24 miesięcy. Uprawnienia do obniżki składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia zachowane są także, jeżeli okres przerwy w ciągłości ubezpieczenia przekracza 24 miesiące, jednak nie przekracza 5 lat oraz gdy posiadacz pojazdu posiada równocześnie co najmniej 5 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w STU Ergo Hestia S.A. albo 10 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń.
W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informujemy, że posiadamy w swojej ofercie standardowe warunki ubezpieczenia. Informujemy również, że STU Ergo Hestia honoruje zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia wypracowane w innych towarzystwach ubezpieczeniowych.

W celu zapoznania się z orientacyjną wysokością składki, uprzejmie prosimy o podanie następujących informacji, które mają wpływ na wysokość składki:

* kod pocztowy miejscowości, w której zarejestrowany jest samochód,
* czy jeden z właścicieli pojazdu ma mniej niż 25 lat,
* czy jeden z właścicieli pojazdu posiada prawo jazdy krócej niż trzy lata lub nie posiada prawa jazdy,
* pojemność silnika,
* ilość posiadanych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia,
* czy samochód jest zarejestrowany na osobę prywatną, czy na działalność gospodarczą.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub pod numerem infolinii 0 801 107 107.
Od maja 2004 r., na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowych Funduszach Gwarancyjnych i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, terytoria, za które odpowiadają Biura - Sygnatariusze Porozumienia Wielostronnego objęte będą na zasadzie wzajemności pokryciem ubezpieczeniowym, wynikającym z krajowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Oznacza to, iż posiadacze pojazdów zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne, na wyżej wymienionych terytoriach, nie będą musieli legitymować się Zieloną Kartą.

W każdym zgłoszonym przypadku nieprawidłowego działania zagranicznych służb uprawnionych do kontroli dokumentów ubezpieczenia PBUK będzie podejmowało interwencję. Ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie można zgłaszać pod numerem telefonu +48 22 551 51 01.
Jeżeli pojazd będzie posiadał zagraniczne tablice rejestracyjne, pierwsze ubezpieczenie (przynajmniej OC) będzie musiało być zawarte w kraju rejestracji.

Pojazdy zaopatrzone w zagraniczne tablice rejestracyjne muszą w RP wykupić najpierw Ubezpieczenie Graniczne na okres 30 dni. Następnie możliwe jest wykupienie ubezpieczenia krajowe OC, o ile pojazd jest zarejestrowany w krajach Sygnatariuszach Wielostronnego Porozumienia - w innym przypadku będzie przedłużane Ubezpieczenie Graniczne.
Ubezpieczeniem obowiązkowym, jest ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, natomiast ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Pojazdy, w zakresie Autocasco, objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

* zderzenia się pojazdów,
* zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
* uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
* pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
* nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.

Pojazdy określone w umowie ubezpieczenia, mogą być także objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek kradzieży pojazdu lub jego części (rozszerzenie o ryzyko kradzieży), pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz zainstalowania w pojeździe wymaganych przez ubezpieczyciela urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą i opłacenia dodatkowej składki.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 24 marca 2002 roku, jeżeli posiadacz nie później niż na jeden dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi pisemnie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, przyjmuje się, że została zawarta kolejna umowa na okres następnych 12 miesięcy.

W przypadku zwłoki w opłaceniu składki lub jej raty, zakładowi ubezpieczeń przysługują odsetki ustawowe.
W przypadku ubiegania się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji, istnieje również możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu wyrównania utraconego dochodu.
Istnieje możliwość rozłożenia składki na dwie bądź cztery raty, zarówno w pakiecie Hestia 7, jak i na warunkach standardowych. W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem salonów dealerskich, ze względu na ich specyfikę, forma płatności uzależniona jest od rodzaju pakietu.
Zawarcie umowy na warunkach pakietowych jest możliwe bezpośrednio u dealera, który obsługuje ubezpieczenie w ramach umowy zawartej ze STU Ergo Hestia. W swojej ofercie posiadamy również pakiet Hestia 7, który stanowi połączenie kilku ubezpieczeń, między innymi ubezpieczenie samochodu. Możliwość ubezpieczenia pojazdu na warunkach pakietowych w ramach ubezpieczenia Hestia 7 istnieje pod następującymi warunkami:

* pojazd został zakupiony u autoryzowanego dealera na terenie RP,
* pojazd jest zakupiony jako fabrycznie nowy lub wchodzący w drugi, trzeci, czwarty oraz piąty rok eksploatacji,
* ubezpieczony jest jego pierwszym właścicielem pojazdu.

Wysokość składki uzależniona jest od miejsca zarejestrowania pojazdu, rodzaju pojazdu, marki pojazdu oraz wartości pojazdu.
OWU dostosowane są do potrzeb klienta, w zależności od ryzyka, którym jest zainteresowany. Zgłoszenie szkody będzie miało wpływ na wysokość składki w następnym roku ubezpieczeniowym. Towarzystwo stosuje zniżki oraz zwyżki za przebieg ubezpieczenia. Szczegóły taryfikacji uzależnione są od rodzaju wykupionego ubezpieczenia.
Zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Auto Casco dział Klauzule wspólne i wyłączenia generalne, Paragraf 29 punkt 3 ustęp 4 nie są objęte ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
Oferta STU Ergo Hestii SA jest dostosowana do potrzeb klientów.
Proponujemy następujące ubezpieczenia obowiązkowe:

* odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych,
* ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
* odpowiedzialność cywilną rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
* odpowiedzialność cywilną podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe,
* odpowiedzialność cywilną radców prawnych,
* odpowiedzialność cywilną notariuszy,
* odpowiedzialność cywilną adwokatów,
* odpowiedzialność cywilną podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń,
* odpowiedzialność cywilną architektów oraz inżynierów budownictwa.

Polisę można wykupić w placówkach terenowych Ergo Hestii: w Przedstawicielstwach i Oddziałach oraz bezpośrednio u naszych agentów. Kontakt z agentem można uzyskać dzwoniąc na Infolinię Hestia Kontakt pod nr 0 801 107 107. Lokalizacje naszych Punktów obsługi.
Kradzież zwykła jest to kradzież bez śladów włamania.
W przypadku pojazdów o wartości do 40.000 złotych, wymagane jest jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, dopuszczone do obrotu na rynku polskim, na podstawie uzyskanego certyfikatu, wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne), natomiast w przypadku pojazdów o wartości powyżej 40.000 złotych - dwa urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą.
Zamontowane w pojeździe urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą muszą posiadać informację o uzyskanym certyfikacie lub ustalonej klasie skuteczności zabezpieczenia podane w dokumentach potwierdzających wykonanie montażu lub sprawności urządzenia.
Wymogu tego nie stosuje się w przypadku przedłużania lub wznawiania wcześniej zawartej z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia autocasco, o ile w dniu zawarcia wcześniejszej umowy, zamontowane w pojeździe urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, spełniały wymagania przez ubezpieczyciela, a od dnia ich montażu w pojeździe nie upłynęły 2 lata. Jakość zabezpieczeń sprawdza się na podstawie "Wykazu urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą mających ocenę skuteczności PIMOT", sporządzanego i ogłaszanego przez Laboratorium Aparatury Badawczej, Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.
W przypadku wystąpienia szkody całkowitej w ubezpieczonym pojeździe, umowa ubezpieczenia AC rozwiązuje się z dniem wypłaty odszkodowania. Istnieje możliwość przedłużenia umowy ubezpieczenia Auto-Casco. Wysokość składki zależy od przebiegu ubezpieczenia (tzw. szkodowość/ bezszkodowość), na który ma wpływ ilość szkód w ostatnich 12 miesiącach.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia pojazdu spowodowane przez upadające drzewo i grad.

Zakresem ubezpieczenia AC objęte są między innymi szkody powstałe wskutek:

* Zderzenia się pojazdu z przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
* Nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania.
Radio, będące elementem standardowego wyposażenia danego pojazdu, jest uważane wg definicji OWU AC za wyposażenie podstawowe i jest uwzględnione w sumie ubezpieczenia.
W przypadku, kiedy radio nie stanowi standardowego wyposażenia i jest na życzenie zamontowane przez dealera i wyszczególnione na fakturze, wówczas wartość tego sprzętu audiofonicznego podwyższa sumę ubezpieczenia.
W sytuacji kiedy radio zostanie zakupione w sklepie, wówczas należy je ubezpieczyć w AC jako wyposażenie dodatkowe.
W przypadku, kiedy syn ma być tylko użytkownikiem pojazdu nie trzeba zawierać nowej umowy. Natomiast w sytuacji, kiedy syn staje się jednocześnie właścicielem lub współwłaścicielem, należy o tym powiadomić Towarzystwo Ubezpieczeniowe i dokonać zmian w dokumentach ubezpieczeniowych.
Terminy wysłania pieniędzy w stosunku do wysłania pisma, nie są uregulowane - z reguły następuje to tego samego dnia, jednak może się zdarzyć, że przekaz zostanie wysłany dzień lub dwa później.
Szkodą całkowitą w ubezpieczeniu auto-casco jest kradzież pojazdu, jego zniszczenie lub uszkodzenie, którego orientacyjny koszt naprawy z uwzględnieniem podatku VAT przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody. Wartością rynkową pojazdu jest wartość ustalona na podstawie notowań rynkowych cen pojazdów danej marki, z uwzględnieniem cech indywidualnych, jak np.: roku produkcji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego itp.

Odszkodowanie jakie jest przyznawane jest wynikiem różnicy wartości rynkowej pojazdu na dzień powstania szkody i wartością pozostałości. Pozostałościami są nie uszkodzone lub uszkodzone w niewielkim stopniu i przedstawiające wartość użytkową i majątkową części i zespoły pojazdu, a także cały pojazd w stanie uszkodzonym, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży. Wartość pozostałości ustala się na podstawie aktualnych cen (notowań rynkowych) przy uwzględnieniu stopnia ich zużycia.
W przypadku wyrażenia zgody przez ubezpieczyciela na przeniesienie prawa własności pojazdu w stanie uszkodzonym (pozostałości) na jego rzecz, wysokości odszkodowania nie zmniejsza się.
W przypadku wprowadzenia do umowy ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, wypłacone odszkodowanie pomniejszane jest o jej wartość określoną w umowie.
Jest możliwość kontynuacji pakietu Peugeota, w przypadku jednej szkody z OC lub AC. Stawki w kolejnym roku są wówczas wyższe. W celu zapoznania się z wysokością składki, proponujemy kontakt bezpośrednio z dealerem.
Termin udzielenia odpowiedzi na odwołanie od decyzji w sprawie szkody jest określany, jako możliwie szybki, nie jest regulowany żadnymi przepisami. Zazwyczaj czas oczekiwania na odpowiedź to około 4-8 tygodni, jednakże są odstępstwa od tej reguły - uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy.
W tej chwili nie ma takiej możliwości.
W przypadku rozliczenia kosztorysowego szkody, zwrot części jest konieczny, jeżeli rzeczoznawca zaznaczył taki zwrot w protokole. W przypadku nie dokonania zwrotu części, kwota kosztorysu może zostać pomniejszona o ich wartość.
Potrzebne są:

DANE SPRAWCY

* seria i nr polisy ubezpieczeniowej,
* imię, nazwisko/nazwa firmy i adres właściciela pojazdu,
* imię, nazwisko i adres kierującego pojazdem,
* dane pojazdu sprawcy - marka i nr rejestracyjny,
* podpis sprawcy.

DANE POSZKODOWANEGO

* imię, nazwisko/nazwa firmy i adres właściciela pojazdu,
* imię, nazwisko i adres kierującego pojazdem,
* dane pojazdu poszkodowanego - marka i nr rejestracyjny.

DANE O SZKODZIE

* data, godzina i miejsce wystąpienia szkody,
* opis okoliczności powstania szkody,
* szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia.

DANE ŚWIADKÓW

* imiona, nazwiska, adresy i telefony kontaktowe.
Sprawy rozliczenia szkody są szczegółowo regulowane przez zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC. Odnośnie omawianego przypadku zastosowanie będą miały § 13, 14, 15, 17-23.

Pytanie: Czy likwidator szkód ma prawo określić kwotę odszkodowania za którą wskazany przeze mnie warsztat nie jest w stanie naprawić pojazdu? Zgodnie z § 17 ust.1 "...ustalenie rozmiaru szkody następuje według uprzednio uzgodnionych z ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy pojazdu przez zakład dokonujący tej naprawy, w oparciu o normy czasowe oraz ceny części i materiałów producenta pojazdu (w szczególności ujęte w systemie Audatex), ...".

Pytanie: Czy mam prawo dokonać naprawy samochodu w tym warsztacie, a następnie przedłożyć rachunki do rozliczenia? Zgodnie z § 17 ust. 4 "W razie udokumentowania fakturami naprawy pojazdu, dokonanej bez uprzedniego uzgodnienia z ubezpieczycielem, koszty naprawy podlegają weryfikacji do średniego poziomu cen usług naprawczych, stosowanych na danym terenie, natomiast ceny części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych) maksymalnie do wartości zawartych w systemie Audatex, pomniejszonych o wysokość zużycia eksploatacyjnego, o którym mowa w § 16 ust. 2.".

Podsumowując: zgodnie z OWU likwidator ma prawo do określenia kwoty odszkodowania według zawartych w nich zasad (§ 17 ust.1). Jednocześnie poszkodowany ma pełne prawo dokonywać naprawy samochodu w wybranym przez siebie warsztacie, przy czym powinien mieć świadomość możliwości weryfikacji przedłożonych rachunków przez likwidatora (§ 17 ust. 4.).

Należy również wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia szkody całkowitej i specjalnego trybu jej rozliczania określonego w OWU. Nie bez znaczenia w tym przypadku pozostaje także ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej z możliwością odliczania podatku VAT - w tym przypadku, o ile polisa nie została zawarta na specjalnych warunkach, kwota wypłaty odszkodowania jest zawsze wypłacana w kwocie netto.
Posiadamy w naszej ofercie pakiety dealerskie dla różnych marek samochodów, między innymi dla marki Opel. Są to pakiety zarówno ogólnopolskie, jak też regionalne. W celu szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą proponujemy kontakt z naszą jednostką terenową.

Posiadamy również w naszej ofercie ubezpieczenie pakietowe (Pakiet Hestia 7) dla nowych samochodów osobowych i terenowych, zakupionych jako fabrycznie nowe oraz wchodzących w drugi, trzeci czwarty oraz piąty rok eksploatacji.

Warunkiem zawarcia umowy w tym pakiecie jest wykupienie przynajmniej jednego ubezpieczenia pozakomunikacyjnego (np. ubezpieczenie mieszkania/domu zarówno od ognia i innych zdarzeń losowych, jak i od kradzieży z włamaniem i rabunku lub ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków), na minimalną składkę 250 zł.
Wysokość składki za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (tj. ZK) uzależniona jest od rodzaju pojazdu (osobowy/dostawczy i ciężarowy itd.) oraz od pojemności silnika. W przypadku samochodów osobowych, ciężarowo - osobowych, terenowych, mini - mikrobusów oraz pojazdów dostawczych i ciężarowych o ładowności do 2,5 ton wysokość składki za ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym, na okres 15 dni, kształtuje się w przedziałach: 56 $, 65 $, 75 $, 84 $. Składkę podstawową, ustaloną w dolarach amerykańskich, przelicza się na złote polskie, stosując średni kurs NBP z dnia zawarcia umowy. Posiadanie ubezpieczenia OC w STU Ergo Hestia uprawnia do 70% zniżki przy zakupie Zielonej Karty w STU Ergo Hestia.
Każda szkoda wymaga indywidualnego rozpatrzenia (przede wszystkim dokonania oględzin i zbadania okoliczności wypadku). Wobec tego bardzo prosimy o pilne zgłoszenie szkody w najbliższym Przedstawicielstwie EH, gdzie otrzyma Pan pełną informację na temat możliwości zaspokojenia przedstawionych roszczeń oraz specyfiki szkód likwidowanych, w ramach umów korespondencyjnych w Systemie Zielonej Karty.
OWU są w tym względzie precyzyjne:
Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego samochodu określonej marki, zakupionego u autoryzowanego dealera, zajmującego się zawodowo sprzedażą samochodów tej marki, można zadeklarować także w wysokości równej kwocie określonej w fakturze sprzedaży tego pojazdu powiększonej o podatek VAT, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia faktury. Tak ustalona suma ubezpieczenia, jest uznawana przez ubezpieczyciela za wartość rynkową pojazdu do dnia wystąpienia szkody, jednakże przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia tego pojazdu.
Oznacza to, że jeżeli jako suma ubezpieczenia została przyjęta wartość fakturowa, jeżeli szkoda wystąpi w okresie 6 miesięcy od daty zawarcie ubezpieczenia (wystawienia polisy), to za sumę ubezpieczenia, od której liczone jest odszkodowanie, przyjmowana jest wartość fakturowa pojazdu. Jeżeli jest to szkoda kradzieżowa i nie miał Pan wprowadzonych żadnych udziałów własnych, to powinien Pan jako odszkodowanie otrzymać całą wartość pojazdu zgodnie z fakturą zakupu.
Cena ZK wynosi 15,- zł za rok, jeżeli klient jednocześnie zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym oraz umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) oraz ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy “Hestia Car Assistance”. Zielonej Karty w pakiecie nie można wykupić w tracie trwania ubezpieczenia - trzeba zadeklarować jej kupno w chwili podpisania umowy pakietowej.
Każde polskie towarzystwo ubezpieczeniowe posiada aktualną listę polskich korespondentów zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych, w ramach Systemu Zielonej Karty. Na tej podstawie kieruje się poszkodowanego do właściwego korespondenta. Jeżeli zagraniczne towarzystwo nie ma korespondenta na terenie Polski, wówczas poszkodowany powinien zgłosić swoje roszczenia do Warty.

Uwaga: polskie towarzystwa mogą zajmować się likwidacją szkody pod warunkiem, że szkoda miała miejsce w Polsce.
Zgodnie z OWU AC:

1. ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku,
2. jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust. 1.

Mówią o tym paragrafy w części OWU pt. Wypłata odszkodowania (świadczenia).

Następstwem wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia jest utrata części zniżek za bezszkodową jazdę, co powoduje konieczność zapłaty wyższej składki, w przypadku kontynuowania lub zawierania tego ubezpieczenia w terminie późniejszym. Wysokość utraconej zniżki określana jest przez tabelę przebiegu ubezpieczenia i zależy bezpośrednio od wysokości zniżki, jaką dysponował Pan do momentu szkody. W przypadku, gdy przysługuje już Panu zniżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, utrata będzie kształtowała się na poziomie ok. 5-10% dotychczasowej zniżki.
W takim przypadku należy wezwać funkcjonariuszy Policji, którzy ustalą sprawcę i przyczynę zajścia szkody oraz sporządzą stosowny protokół szkody. Jeżeli Klient posiada ubezpieczenie AC może zgłosić szkodę z własnego AC. Dodatkowo przysługuje mu prawo zgłoszenia szkody z OC sprawcy w dowolnym Zakładzie Ubezpieczeń.
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania (świadczenia) w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli w tym terminie pojawi się konieczność uzupełnienia dokumentacji szkody o dodatkowe dokumenty, to odszkodowanie będzie wypłacone w terminie 14 dni od dostarczenia ostatniego dokumentu.
W ramach usług oferowanych przez Hestię Kontakt, istnieje możliwość skorzystania z całodobowej pomocy w organizacji holowania. Pakiet Hestia 7 gwarantuje także wsparcie w zakresie „Hestia Car Assistance”. Odbywa się to po telefonicznym zgłoszeniu szkody do Hestii Kontakt, pod czynny 24-godziny numer infolinii: 0 801 107 107 lub (58) 555 6 555.
Tak, jest to możliwe. Jednakże ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, wysokość stawki tego ubezpieczenia ustala się indywidualnie. Oprócz tego wymagana jest pisemna zgoda Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych.
Za franszyzę redukcyjną (udział własny) uważa się kwotę, o którą Ubezpieczyciel zmniejsza wypłacane łączne odszkodowanie, dotyczące określonego zdarzenia.
Opłata składki może być dokonana przy użyciu druków polecenia przelewu (w pakiecie Hestia 7, dołączanych do książeczki) lub regulowana bezpośrednio u pośrednika ubezpieczeniowego. Dopuszcza się rozłożenie składki na dwie lub cztery raty, przy zastosowaniu z tego tytułu odpowiedniej zwyżki.
Klient, chcąc uzyskać zniżkę za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, powinien dostarczyć pisemne zaświadczenie od poprzedniego ubezpieczyciela o okresie bezszkodowości. Wówczas agent ustali wysokość tej zniżki, na podstawie odpowiedniej tabeli przeliczeniowej, której wskazania nie są równoważne ze zniżkami przyznanymi u innych ubezpieczycieli.
Tak, można ubezpieczyć pojazdy samochodowe wraz z wyposażeniem podstawowym, podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do przepisów prawa o ruchu drogowym. Natomiast wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych STU Ergo Hestia S A, do zawarcia ubezpieczenia m.in.: pojazdów starszych niż 10 lat, tzw. składaków, kabrioletów, pojazdów posiadających zagraniczne tablice rejestracyjne, motocykli.
Tak, możliwe jest wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia Klientowi, który użytkował pojazd na podstawie umowy leasingu.
Tak, taka szkoda podlega procedurze likwidacji szkód, w ramach ryzyk zawartych w OWU AC.
OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w ruchu krajowym, zaś w przypadku wykupienia Zielonej Karty również na terenie krajów członkowskich Systemu Zielonej Karty. AC obejmuje ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, jak też koszty natychmiastowej pomocy „Hestia Car Assistance”.
Nie, Klient zawierający takie ubezpieczenie w Ergo Hestii otrzymuje wraz z polisą kartonik, będący informacją o numerze polisy, zakresie i okresie ubezpieczenia, który jest poświadczeniem zawartego ubezpieczenia. Oryginał polisy Klient może przechowywać w domu i nie ma obowiązku wożenia go ze sobą.
Jest to ubezpieczenie poniżej wartości mienia (interesu majątkowego). W razie szkody wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia (zasada proporcji).
Zbywca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.Kopię umowy sprzedaży można złożyć u Agenta ERGO Hestii lub przesłać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń:


poprzez formularz kontaktowy (jako skan) na stronie: www.ergohestia.pl/kontakt.html

pocztą elektroniczną (jako skan) na adres: poczta@ergohestia.pl

pocztą tradycyjną na adres: STU ERGO Hestia SA - Dział Rozliczeń i Obsługi Polis, Ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
W celu przepisania polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej na nowego właściciela pojazdu, Nabywca powinien przekazać do Ergo Hestii:


· kopię umowy kupna-sprzedaży lub faktury zakupu

· kopię polisy poprzedniego właściciela (lub jej numer)

· kopię dowodu osobistego

· kopię dowodu rejestracyjnegoWyżej wymienione dokumenty można złożyć u Agenta ERGO Hestii lub bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń:

poprzez formularz kontaktowy (jako skan) na stronie: www.ergohestia.pl/kontakt.html

pocztą elektroniczną (jako skan) na adres: poczta@ergohestia.pl

pocztą tradycyjną na adres: STU ERGO Hestia SA - Dział Rozliczeń i Obsługi Polis, Ul. Hestii 1, 81-731 SopotNabywca ma prawo do złożenia wypowiedzenia w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia. W takim przypadku ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152), wypowiedzenie umowy składa się w formie pisemnej. Dokument musi zostać dostarczony do Towarzystwa najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ochrony, na jaki została zawarta Twoja umowa. Treść wypowiedzenia kontynuacji obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych na kolejny rok powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu oraz numer polisy.

Wysyłki możesz dokonać:

*na adres Towarzystwa ( Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA ul. Hestii 1; 81-731 Sopot),

*na adres mailowy poczta@ergohestia.pl,

*na faks o numerze 58 555 60 01.
W przypadku kolizji, szkody czy wypadku spowodowanego przez użytkownika podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego ubezpieczonego w naszym towarzystwie, którego nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, STU Ergo Hestia będzie odpowiadała za szkody powstałe w zakresie Autocasco i OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w zakresie jaki jest określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i w umowie ubezpieczenia.
Pakiet Hestia Podróże zapewnia kompleksową ochronę w czasie podróży poza granicami Polski. W odniesieniu do pracy o charakterze umysłowym, wykonywanej w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia. Ubezpieczyciel może zastosować taryfikację na indywidualnych warunkach.
Ubezpieczenie kosztów leczenia wchodzi w zakres pakietu Hestia Podróże i obejmuje zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na leczenie poza granicami Polski, w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym podczas pobytu za granicą. W razie zdarzenia objętego ochroną, należy skontaktować się niezwłocznie z Centrum Alarmowym, czynnym całodobowo, gdzie można uzyskać pomoc (telefon +48 58 550 70 12). Centrum Alarmowe organizuje natychmiastową pomoc w zakresie przysługującej ochrony ubezpieczeniowej, gwarantuje pokrycie wszelkich kosztów, powstałych wskutek zdarzenia objętego ochroną oraz ustala przebieg leczenia. W Centrum Alarmowym Ubezpieczony otrzyma kompleksową informację na temat dokumentów potrzebnych do okazania podczas wizyty u lekarza, jak również ustali w jaki sposób będzie pokryty koszt świadczenia (bezgotówkowo przez Ubezpieczyciela czy też pokrycie kosztów we własnym zakresie, a następnie po powrocie do Polski przedstawienia nam oryginałów rachunków).
W przypadku wykupienia pakietu Hestia Podróże ubezpieczyciel stosuje zwyżkę składki za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wypadki związane z wykonywaniem fizycznej pracy zarobkowej. Nie stosujemy zwyżki składki w przypadku pracy umysłowej.
Dla osób wyjeżdżających za granicę STU ERGO Hestia SA oferuje Pakiet Hestia Podróże. Ubezpieczenie może być zawarte w jednym z trzech wariantów, których przedmiotem ubezpieczenia (w zależności od wariantu) objęte są: koszty leczenia, koszty transportu i repatriacji, koszty pobytu osoby towarzyszącej, koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, koszty ratownictwa, odpowiedzialność cywilna, bagaż, koszty opóźnienia dostarczenia bagażu, koszty przerwania podróży oraz koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance.

Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia są niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu, w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w czasie pobytu poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu.

Jeżeli Pana żona i dzieci nie mają zezwolenia na osiedlenie się ani obywatelstwa kraju, do którego wybierają się w podróż, odpowiedzialność Towarzystwa zaistnieje. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również koszty leczenia nagłych zachorowań, takich jak grypy, przeziębienia itp.
Kwestię tę reguluje paragraf 33 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

1. ERGO Hestia wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.
2. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 1 niemożliwe jest wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ERGO Hestii albo wysokości odszkodowania lub świadczenia, odszkodowanie lub świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności było możliwe wyjaśnienie tych okoliczności. Bezsporną część odszkodowania lub świadczenia ERGO Hestia wypłaca jednak w ciągu 30 dni.
Zwrot kosztów leczenia następuje wyłącznie w walucie polskiej, z uwzględnieniem kursu danej waluty, obowiązującego w dniu wypłaty odszkodowania. Z wyjątkiem kosztów, zwracanych bezpośrednio za granicą wystawcom rachunków oraz świadczeń pieniężnych, objętych ubezpieczeniem Assistance.
Szpital nie wystawia rachunku na Ubezpieczyciela, co najwyżej na Centrum Alarmowe. Jednakże, musi posiadać pisemną gwarancję pokrycia kosztów. Taką gwarancję wystawia właśnie Centrum Alarmowe po otrzymaniu informacji, iż Klient znajduje się w szpitalu.
W przeciwnym razie rachunki powinny być wystawione na poszkodowanego (dotyczy to również zakupu lekarstw), które następnie Klient przedstawia Ubezpieczycielowi, wraz z innymi dokumentami z przebiegu leczenia.
Jeżeli Klient trafia do szpitala poza granicami kraju i posiada polisę Hestia Podróże, powinien bezzwłocznie powiadomić Centrum Alarmowe. CA przesyła do szpitala gwarancję pokrycia kosztów leczenia (o ile, w przedmiotowym zdarzeniu, nie zadziałało któreś z wyłączeń odpowiedzialności), a po zakończonym leczeniu te koszty pokrywa.
Jest to jednostka wskazana przez Ubezpieczyciela, która zobowiązana jest do organizowania wszelkiej pomocy (szczegółowy zakres usług świadczonych przez CA opisany jest w OWU) Ubezpieczonym poza granicami kraju, w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. CA zajmuje się wówczas organizacją pomocy poszkodowanemu, (tzn. powiadamia rodzinę, organizuje i pokrywa koszty transportu do kraju, placówki zdrowia lub miejsca zamieszkania, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie, organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania itp.). Podjęcie jakichkolwiek działań na własną rękę może być powodem odmowy zwrotu kosztów, poniesionych z tytułu tychże działań.
Nie ma takich przeciwwskazań. Nie są również stosowane zwyżki składki z tytułu ciąży. Istnieją natomiast wyłączenia odpowiedzialności, które dotyczą kobiet w ciąży. Są to:

* koszty leczenia, związane z wcześniejszym porodem, tj. takim, który nastąpił na 2 miesiące przed planowanym terminem porodu,
* koszty leczenia wynikające z usunięcia ciąży, chyba że wykonanie tego zabiegu było konieczne w celu ratowania zdrowia i życia kobiety.
Nie ma takiej zwyżki w ubezpieczeniu Hestia Podróże.
Nie, nie jest wymagany żaden dokument. Zniżki udziela się na podstawie daty urodzenia.
Tak, w ramach pakietu Hestia Podróże można ubezpieczyć się na wyjazd poza granice RP.
Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie niezbędnych kosztów leczenia i pomocy Assistance w związku z następstwami nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku objętych ochroną ubezpieczeniową w czasie podróży.
W ubezpieczeniu Hestia Podróże nie ma karencji. Po zakup plisy może się udać do Agenta bliska osoba np. żona, która na polisie będzie widniała jako Ubezpieczająca a Ubezpieczonym będzie mąż.
Jeśli dyscyplina sportowa, którą Klient będzie uprawiał, została wymieniona w ramach dyscyplin rekreacyjnych lub ryzykownych, to zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony za opłatą dodatkowej składki w wariancie rozszerzonym lub pełnym.
Pakiet Hestia Podróże można rozszerzyć o choroby przewlekłe za opłatą dodatkowej składki. Jeśli podróż Pana obarczona jest większym ryzykiem, związanym z prawdopodobieństwem zaostrzenia się objawów choroby przewlekłej, powinien Pan pamiętać o wybraniu najlepszego zakresu ubezpieczenia.
Konsumpcja sumy ubezpieczenia, to zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania. Towarzystwa coraz częściej dają możliwość niestosowania konsumpcji za dodatkową opłatą.
UDZIAŁ WŁASNY - jest to określona umownie część szkody, jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków. Udział własny określany jest procentowo.
Przykład:
szkoda = 1000 zł, udział własny = 10%, odszkodowanie = 1000 zł - (1000 zł x 10%) = 900 zł
Przy zniesieniu udziału własnego, klient nie pokrywa żadnej części szkody z własnych środków.
W przypadku ubezpieczenia OC zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.)

Art. 14. 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90.
W przypadku szkody likwidowanej z Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, dodatkową, obok kosztów naprawy, szkodą w majątku poszkodowanego jest szkoda wynikająca ze zmniejszenia wartości handlowej pojazdu, w którym była dokonywana naprawa uszkodzeń pokolizyjnych.
W odniesieniu do ubezpieczenia ryzyka OC związanego z prowadzeniem działalności prowadzonej przez Panią firmę proponujemy nasz standardowy produkt w tym zakresie tj. ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia. Ubezpieczenie to dostępne jest również w pakiecie Hestia Biznes, w którym ma Pani możliwość kompleksowego ubezpieczenia wszystkich ryzyk, związanych z prowadzeniem biznesu, na stawkach preferencyjnych np. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, OC komunikacyjne itp.

Jeśli prowadzona przez Panią działalność ma charakter wykonywania określonego zawodu, proponujemy ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności zawodowej na bazie OWU OC z tytułu wykonywania zawodu. Dodatkowo, myśląc o ochronie własnej osoby, może Pani zawrzeć ubezpieczenie OC członków władz i dyrekcji spółki kapitałowej.

W celu uzyskania warunków ubezpieczenia, druków wniosków oraz wystawienia polis ubezpieczeniowych prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielstwem ERGO Hestia. Lokalizacje naszych Punktów obsługi.
Aktualnie, czyli od 15.10.2005 roku odsetki ustawowe wynoszą 11,50%.
STU Ergo Hestia posiada w swojej ofercie szeroki zakres ubezpieczeń OC, zarówno z tytułu wykonywania zawodu, jak i z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu określenia warunków ubezpieczenia, konieczna jest informacja dotycząca przeznaczenia danego urządzenia.
Nie, szkoda osobowo-majątkowa nie kwalifikuje się do BLS. Jeżeli szkoda osobowa będzie zgłoszona podczas likwi
-
dacji szkody majątkowej, to dalszy los szkody BLS będzie zależał od decyzji TU Sprawcy. Umowa BLS określa, jak
zachować się w większości przypadków, ale mogą wystąpić sytuacje, których będą rozpatrywane indywidualnie.
Podczas samego zgłoszenia szkody wymagane są takie same informacje jak w przypadku standardowych szkód OC.
Są to: okoliczności, data i miejsce zdarzenia, dane Poszkodowanego, pojazdu Poszkodowanego, numer polisy albo
dane umożliwiające jej weryfikację (np. numer rejestracyjny pojazdu), osoba kontaktowa, dane Sprawcy i jego pojazdu,
zakres uszkodzeń.


W przypadku szkód likwidowanych w ramach BLS prosimy Klientów również o podanie nazwy TU Sprawcy. Jeśli nie
ma takich informacji, wystarczy numer rejestracyjny jego auta. Dane są potrzebne do sprawdzenia, czy TU Sprawcy
podpisało umowę w zakresie Bezpośredniej Likwidacji Szkód, czy możemy szkodę zakwalifikować do tego systemu.
W takiej sytuacji ERGO Hestia wysyła notyfikację o przekroczeniu zakresu BLS do TU Sprawcy i ono podejmuje decyzję
czy przejmuje szkodę czy pozostawia do dalszej obsługi w ERGO Hestia.
STU Ergo Hestia nie posiada w zakresie ubezpieczeń finansowych produktu, który obejmowałby swoim zakresem ryzyko utraty możliwości wypłat dla pracowników firmy.
Istotą ubezpieczeń gospodarczych jest zapewnienie ochrony finansowej przedsiębiorcy, w przypadku zaistnienia szkody w mieniu jego firmy, która uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie działalności. W wypadku zaistnienia szkody, towarzystwo wypłaca odszkodowanie za utracony lub uszkodzony majątek chroniąc w ten sposób firmę przed koniecznością wydatkowania własnych środków na odtworzenie majątku. W wielu przypadkach (w szczególności w przypadku dużych szkód) firma nie posiada tak dużych zasobów finansowych i wystąpienie szkody może zakończyć się jej bankructwem.
Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń gospodarczych: do podstawowych należą ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn, sprzętu elektronicznego oraz utraty zysku.
W Pakiecie Hestia Biznes jest możliwość ubezpieczenia rzeczy w przewozie krajowym (Cargo). Dotyczy zarówno przewozu rzeczy transportem obcym, jak i własnym.

Jednocześnie, warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia w Pakiecie Hestia Biznes jest wykupienie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej.

Minimalna składka, niezależnie od ilości i rodzaju ubezpieczeń, sum ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, wynosi 1000 zł.
Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, na wniosku ubezpieczeniowym i polisie umieszcza się dane właściciela z dowodu rejestracyjnego, czyli w tym przypadku Jan Kowalski. W kwestii dotyczącej wliczenia ubezpieczenia w koszty firmy uprzejmie prosimy o konsultacje z księgową firmy.
Rzeczoznawca sporządzający protokół oględzin, przekazuje jego kopię poszkodowanemu, wyjątkiem jest przedstawicielstwo Warszawskie STU Ergo Hestia SA, gdzie ocenę techniczną można odebrać dnia następnego w przedstawicielstwie (nie jest ona przesyłana faxem do klienta - konieczność pisemnego potwierdzenia odbioru).
Składka minimalna za zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym wynosi 800 PLN.
W opisanym przypadku, właściciel stacji benzynowej powinien zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i użytkowania mienia. Wspomniane ubezpieczenie chroni przedsiębiorcę - w zakresie, w jakim określają to Ogólne Warunki Ubezpieczenia - przed roszczeniami osób trzecich, za szkody wyrządzone tym osobom przez pracowników firmy.
W przypadku zgubienia polisy, w celu otrzymania jej duplikatu, proponuje zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Centrali Towarzystwa. Pismo powinno zawierać imię, nazwisko Ubezpieczającego, adres zamieszkania, numer pesel dla osoby fizycznej lub numer nip dla przedsiębiorcy oraz numer rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu.
Hestia udziela następujących gwarancji:

1. zapłaty należności celnych i podatkowych,
2. zapłaty wadium,
3. zwrotu zaliczki,
4. należytego wykonania umowy,
5. innego rodzaju zapłaty.

W celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty oraz wyliczenia składki, zapraszam serdecznie do placówek terenowych Ergo Hestii, których wykaz zamieszczony jest na stronie w dziale Punkty Obsługi Klienta.
Nawiązanie współpracy odbywa się za pośrednictwem Przedstawicielstw Terenowych STU Ergo Hestia SA. W celu uzyskania informacji o warunkach współpracy, należy zgłosić się do najbliższego Przedstawicielstwa Terenowego. Lista adresów znajduje się na stronie www.hestia.pl w części Punkty Sprzedaży.
Druki ubezpieczeniowe można zamawiać za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi Agenta, do którego można zalogować się na stronie www.hestia.pl, w zakładce Agent. Jeżeli pośrednik nie posiada dostępu do IBOA , to należy się skontaktować z opiekunem Agencji w Przedstawicielstwie.
Aktualizacja danych, w przypadku Otwartego Funduszu Emerytalnego może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego zgłoszenia, potwierdzonego własnoręcznym podpisem ubezpieczonego, na specjalnym formularzu. Druk zmian dostępny jest na stronie internetowej.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych lub na życie nie ma konieczności zgłaszania zmiany dowodu osobistego na specjalnym druku. Jeżeli życzy Pani sobie powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela, wystarczy tylko przesłać kserokopię dowodu osobistego na adres

Dział Obsługi Klientów
STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

lub skontaktować się z pośrednikiem Ergo Hestii. Lokalizacje naszych Punktów obsługi.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA powstało w 1991 roku. Centrala Firmy mieści się w Sopocie, przy ul. Hestii 1, tel. (58) 555 60 00.
Ubezpieczenie, zawarte z STU Ergo Hestia SA, potwierdzane jest wystawieniem polisy ubezpieczeniowej, której numer ma 12 cyfr. Składka za ubezpieczenie standardowo wpłacana jest na indywidualny numer rachunku, przypisany do konkretnej polisy. Ostatnie dwanaście cyfr numeru rachunku jest tożsame z numerem polisy.
W przypadku korzystania z telefonu stacjonarnego, opłata za połączenie z infolinią Hestii Kontakt jest równa jednej jednostce taryfikacyjnej TP S.A., niezależnie od długości połączenia.
Ze względu na bezpieczeństwo naszych Klientów, wszelkie zmiany danych następują wyłącznie w porozumieniu z Ubezpieczycielem (przez list, fax, email, telefon).
Przy ubezpieczeniach na życie zmiana danych może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego zgłoszenia, potwierdzonego własnoręcznym podpisem ubezpieczonego. Zmiana zostanie dokonana na podstawie przesłanego do Centrali w Sopocie pisma.

Dział Obsługi Klientów
STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Przy ubezpieczeniach majątkowych, aby zmienić adres zameldowania wystarczy tylko przesłać kserokopię dowodu osobistego na adres Centrali w Sopocie. W celu zmiany adresu korespondencyjnego wystarczy zadzwonić (0 801 107 107) lub napisać (poczta@hestia.pl) i podać numer polisy, imię i nazwisko, PESEL, adres dotychczasowy i nowy.
Aby uzyskać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia należy:
- zadzwonić na infolinię pod numer 801 107 107 lub z telefonu komórkowego pod numer 58 555 55 55,
- wysłać zgłoszenie za pośrednictwem eKonta,
- wysłać zgłoszenie mailem na adres poczta@ergohestia.pl,
- wysłać zgłoszenie listem na adres STU Ergo Hestia SA,
- zgłosić się do swojego Agenta.

W celu uzyskania zaświadczenia prosimy o podanie poniższych danych:
- imię i nazwisko /nazwa firmy zgłaszającego,
- numer PESEL / NIP,
- adres korespondencyjny bądź e-mailowy, na który zaświadczenie ma zostać dostarczone.