Z uwagi na prowadzone prace administracyjne część formularzy na stronie www ERGO Hestii nie jest dostępna.
Pełna funkcjonalność serwisu zostanie przywrócona w niedziele, 4 grudnia.
Za utrudnienia przepraszamy!

Gwarancja wadium

Jedną z możliwych form wniesienia wadium jest gwarancja jego zapłaty. Wystawiając gwarancję wadium, Ergo Hestia zobowiązuje się do zapłaty na rzecz zamawiającego (organizatora przetargu) określonej w gwarancji sumy pieniężnej.

Dojdzie do tego w sytuacji, gdy wykonawca (oferent), którego oferta została wybrana:

 • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 • nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • nie złoży wymaganych dokumentów lub oświadczeń w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego,
 • doprowadzi do sytuacji, w której zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.
 

Gwarancja wadium:

 • pozwala na uniknięcie angażowania własnych środków finansowych w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie przetargu,
 • umożliwia uczestnictwo w wielu przetargach równocześnie,
 • zwiększa wiarygodność oferenta,
 • jest łatwo dostępna.

Gwarancję wadium można uzyskać w Ergo Hestii również na podstawie wniosku on-line, umieszczonego na stronie internetowej www.ergohestia.pl.

Wniosek on-line o udzielenie gwarancji zapłaty wadium:

 • umożliwia szybkie i łatwe uzyskanie gwarancji zapłaty wadium,
 • powoduje automatyczną weryfikację składanych aplikacji (z chwilą wprowadzenia danych), informując o uzyskanym wyniku,
 • ogranicza ilość niezbędnych kontaktów (kontakt osobisty następuje przy podpisaniu umowy o gwarancję i odbiorze gwarancji),
 • ogranicza formalności do minimum – nie ma konieczności osobistego składania pisemnego wniosku o udzielenie gwarancji.

Gwarancja wadium jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw biorących udział w przetargach na realizację dostaw, robót lub usług.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń (.pdf)